Lovnorm for Cirrus RC Flyklubb

Lovnorm for Cirrus RCFK_2024_rev.01

 

Ny lovnorm for idrettslag gyldig fra 1.1.2024.
For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk,
vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle
idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm,
samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside.

Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i
egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med
lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs
regelverk.

Hvor finnes den nye lovnormen og mer informasjon?
Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv.
finnes her:http://www.idrettsforbundet.no/tema/juss