Rapportskjema for modellfly

Rapportskjema for Næruhell, uhell og ulykker med modellfly.

Link til rapporteringsskjema på NLF: https://nlfmodellfly.wufoo.com/forms/m1efqk760jdbqfn/

 

Ved arrangementer som NC, er det det stevneleder som er ansvarlig for rapportering til NLF. Utenom NC stevner, er det hver enkelt pilot som er ansvarlig for rapportering av hendelser.

Definisjoner:

– Næruhell uten skade: Hendelse som ikke har medført skade på modell, pilot, 3. part eller 3. parts eiendom, men skade var nær ved å skje.
Eksempel: Uvettig flyging over depot, tap av kontroll eller flyging i nærheten av publikum eller befolket område

– Uhell med skade: Skade på modell, pilot, 3. part eller 3. parts eiendom. Kun ubetydelig personskade uten behov for legebehandling eller førstehjelp.
Eksempel: Krasj eller skade på modell, kutt i finger av propell, kollisjon mellom modell og bygning eller parkert bil

– Ulykke med personskade: Legemsskade på pilot eller 3. part med behov for legebehandling eller førstehjelp, eller arbeidsufør i minst én dag
Eksempel: Kuttskade, dødsfall, brannskade m.m.

Alle hendelser iht. ovenstående definisjon skal rapporteres.

Rapportene vil bli brukt som eksempler i flytryggingsarbeidet, men vil ikke offentliggjøres med navn på den som rapporterer eller de impliserte. Mottaker av rapportene er Fagutvalget, Styreleder og fagkontakt i modellflyseksjonen. Styret kan involvere ytterligere personer i arbeidet med analysene dersom det anses hensiktsmessig. For bekymringmeldinger, dvs. der det er grunn til mistanke om at et uhell kan være forestående, bes medlemmene ta kontakt med fagsjef på telefon 41620374.

NB: skader på 3. part skal også meldes på skadeskjema til forsikringsselskapet.

Viktig: Ved ulykke med personskade skal alltid politiet varsles. Tiltak iht. Modellflyseksjonens handlingsplan ved ulykker skal alltid følges.