Avklaringer av lover og regler

På Modellflyseksjonens ledermøte den 5. mars kom det spørsmål til Luftfartstilsynet. Det som angår modellly er besvart i nedenstående.

Du finner mer om temaet her.

Modellfly

Luftfartsloven skiller mellom «luftfartøy som ikke har fører ombord» og «innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men som ikke kan anses som luftfartøyer».  Det må altså skilles mellom RPAS og modellfly, da modellfly ikke defineres som luftfartøy. I media brukes som oftest begrepet droner når modellflyging omtales.

All flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade. Flygingen skal heller ikke være til sjenanse for allmennheten. All flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade. Flygingen skal heller ikke være til sjenanse for allmennheten.

Modellfly skal ikke flys nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under fartøyførerens kontroll.  Under start og landing er det tillat at man flyr nærmere enn 150 meter, for eksempel fordi man må være to personer for å sende opp modellflyet.

Minsteavstanden på 150 meter kan kun fravikes hvis de det gjelder er innforstått med flygingen og risikoen knyttet til flygingen. Hvis du får lov av den som eier en bygning eller et kjøretøy til å fly nærmere enn 150 meter, så kan du gjøre det.

Fastsatte høyde- og avstandsgrenser gjelder ikke for flyging som skjer på en sikker måte i regi av modellflyklubb. Modellflyklubben eller en organisasjon som klubben er en del av, må ha laget en håndbok med regler og prosedyrer for flyging med modellfly som klubbmedlemmene følger. Dette betyr at ansvarsfull flyging som skjer i modellflyklubbene kan fortsette.

Hvis du som fører modellflyet har hjelp fra en annen som står ved siden av deg, og modellflyet alltid er godt synlig for hjelperen, kan du fly ved hjelp av bilder fra kameraet i modellflyet. Dette kalles FPV («First Person View») –  denne metoden gir et inntrykk av å se ut av modellflyet. Når du flyr FPV skal modellflyet til enhver tid være godt synlig for hjelperen din («spotter»). Du som fører det skal alltid ha full kontroll over modellflyet. Flyging med modellfly utenfor synsvidde er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å fly modellfly nærmere enn 5 km fra en lufthavn. Tenk deg en sirkel som har lufthavna i midten, med 5 km radius. Om noe er en lufthavn eller ikke, finner man ut av navnet, slik som Oslo lufthavn eller Bergen lufthavn. Det samme forbudet gjelder ikke for flyplasser som ikke er lufthavner.

Det er heller ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av militære områder, ambassader eller fengsler. Videre er det ikke tillatt å fly modellfly i restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller politiloven. Det er ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av steder hvor det har skjedd en ulykke eller annen ekstraordinær hendelse og nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde.

Hvis man ønsker å fly nærmere en lufthavn enn 5 km, for eksempel på en etablert modellflybane, må lokal lufttrafikktjeneste på lufthavnen kontaktes slik at tidspunkt for modellflygingen kan avklares.

Den som flyr modellfly må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

Det er ikke tillatt å fly modellfly påmontert våpen eller våpensystemer. Det er heller ikke tillatt å fly modellfly påmontert raketter, fyrverkeri eller annet farlig utstyr.

Brudd på bestemmelsene er straffbart

Forskriften inneholder klare begrensninger for hvordan modellflyging skal gjennomføres. Forskriften inneholder også en del forbudsbestemmelser. Brudd på de fastsatte begrensningene eller forbudene vil være straffbart og kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, jf. luftfartsloven § 14-29.

Modellflyging innendørs reguleres ikke av forskriften.

Skribent: Espen G. Bakke

2 tanker om “Avklaringer av lover og regler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *