Forsikring

Som de fleste vet, er du forsikret så lenge du betaler medlemskontingenten til Cirrus og dermed NLF. Det mange ikke vet er betingelsene i forsikringen. Derfor kommer de her (klippet fra http://nlf.no/modellfly/forsikring):

Forsikring

Modellflyseksjonens forsikringer:

 • Kollektiv ansvarsforsikring (obligatorisk)
 • Stormodellforsikring (obligatorisk for modeller over 75 kg)
 • Kaskoforsikring for transport og lagring 500
 • Kaskoforsikring for transport og lagring 1000
 • RPAS-forsikring inntil 12 kg

Kollektiv ansvarsforsikring
Alle medlemmer av modellflyseksjonen som har betalt kontingent er dekket av vår kollektive ansvarsforsikring for modellflyging.

 • Forsikringen dekker skade som oppstår under modellflyging på 3. person, eller 3. manns eiendom som du er strafferettslig ansvarlig for
 • Forsikringen er obligatorisk, og er gyldig fra den dagen NLF har registrert din innbetaling av medlemskontingent i din modellflyklubb.
 • Forsikringen gjelder for modeller mellom 0 og 75 kg maks. startvekt
 • Forsikringen gjelder pr. medlem, ikke pr. modell.
 • Dersom det er krav til flygebevis for den aktuelle modelltypen, må disse være gyldige. Ved skade uten gyldig flygebevis for den aktuelle modelltypen gjelder en egenandel på 5000,-.
 • Forsikringen gjelder for flyging i hele Europa (også utenom modellflyplasser)
 • Konkurransepiloter som innehar gyldig sportslisens er dekket over hele verden ved deltakelse på FAI-mesterskap med gyldig FAI sportslisens
 • Dekning utenom FAI-konkurranse i andre områder enn Europa avtales i hvert enkelt tilfelle
 • Elev som flyr under oppsyn av instruktør med gyldig instruktørbevis er dekket
 • Piloten skal ha alle tillatelser i orden. Forsikringen gjelder ikke ved f.eks. lovbrudd.

Stormodellforsikring 75 – 150 KG
Piloter som registrerer sine modeller som veier over 75 kg i Modellflyseksjonensstormodellregister kan dekkes av en særlig ansvarsforsikring for store modeller for kr 250,- pr. år. Forsikringen gjelder pr. medlem, og ikke pr. modell. Forsikringen fornyes automatisk ved utsendelse av nytt medlemskort januar hvert år. Forsikringen er gyldig fra det tidspunkt innbetaling er registrert, øvrige vilkår er lik som for vanlig ansvarsforsikring.

Nytteflyging eller kommersiell flyging med andre formål enn sport, hobby og rekreasjon er IKKE dekket av ansvarsforsikring for modeller 0-75 kg eller stormodell 75-150 kg.

Stevneansvar for klubber
Som en del av Seksjonens kollektive forsikring, dekkes bedrifts- og stevneansvar iht. Sakdeerstatningsloven. Dersom det oppstår skade under arrangement som klubben kan holdes ansvarlig for dekkes inntil 10.000.000 NOK pr. skadetilfelle.

Kaskoforsikring for transport og lagring

Denne forsikringen er valgfri, og kan kjøpes av alle medlemmer. Forsikringen dekker modellfly og utstyr under transport i bil eller henger, eller lagring. Med denne forsikringen kan du være trygg på at dine verdier er forsikret når du reiser på stevne, og dersom du skulle få frastjålet verdifult utstyr hjemmefra. Du kan velge mellom forsikringspremie på 500,-/pr. år som dekker inntil 50.000 eller 1000,-/pr. år som dekker inntil 100.000,-.
Forsikringen gjelder i tillegg til evt. annen forsikring, innbo, bilforsikring etc. dvs. at dette utbetales i tillegg og blir ikke avkortet grunnet evt. annen dekning.

Ved tyveri/hærverkskade i bil som ikke har FG-godkjent alarm gjelder egenandel på 2500,-, ellers er det ingen egenandel.

RPAS-forsikring

Medlemmer av NLF modellflyseksjonen som ønsker å ta oppdrag eller fly kommersielt (Ubemannet luftfartøy/UAS/Droner= RPAS som betyr «Remotely Piloted Aerial System), kan tegne en valgfri RPAS-ansvarsforsikring for farkoster inntil 12 kg startvekt. Denne ansvarsforsikringen dekker all flyging som du som privatperson eller enkeltmannsforetak utøver og som omfattes av krav til driftstillatelse eller registrering hos Luftfartstilsynet. Forsikringen kan ikke kjøpes av firma (enkeltmannsforetak unntatt).
Forsikringen forutsetter at piloten som flyr har personlig medlemskap i NLF-tilsluttet klubb, gyldig A-bevis, samt at piloten har alle nødvendige tillatelser for den aktuelle flygingen. Forsikringen koster 1500,- pr år og administreres av NLF Modellflyseksjonen. RPAS-forsikringen oppfyller kravene i EU-forordning EC785/2004 om forsikring for operatører av luftfartøy.

Bestill forsikring

Obligatorisk ansvarsforsikring for modeller inntil 75 kg er inkludert i medlemskapet ditt. Alle andre forsikringsprodukter må du bestille på e-post til melwin@nlf.no. Oppgi medlemsnummer og hvilken forsikring du ønsker.

Gyldighet

Alle forsikringer gjelder fra NLF har registrert innbetaling, og fram til 31/12 samme år. Medlemskortet er ditt forsikringsbevis. Ta godt vare på det.

Refusjon

Det gis ikke refusjon dersom behovet for forsikring opphører i løpet av 12 mdr. i forbindelse med salg etc.

FPV
FPV (First Person View), hvor piloten ser flukten gjennom briller med video fra modellen dekkes under følgende forutsetninger:

 • Modellen skal flys innenfor synsvidde hele tiden
 • Piloten skal kun fly sammen med en utkikksperson
 • Modellen flys utelukkende for sport eller rekreasjon

Med utkikksperson menes en person som bistår piloten og holder modellen i syne. Denne personen skal sikre at modellen ikke flys utenfor synsvidde, hjelpe piloten om han blir desorientert, og holde utkikk etter annen trafikk. Det er implisitt at all flyging med FPV skal utøves med samme aktsomhet som annen flyging, du har selvsagt ikke lov til å fly steder du ikke ville ha fløyet med «vanlige» modeller, eller på steder hvor du utsetter personer eller eiendom for fare.

Se egen infoside om FPV og UAS

Generelt: Aktsomhet

Skadevolders uaktsomhet – regress
Dersom piloten (skadevolder) har vært grovt uaktsom vil forsikringsselskapet, avhenging av skyldgrad, kunne kreve at piloten tilbakebetaler hele eller deler av erstatningsutbetalingen til skadelidte (regress). Eksempel på uaktsomhet kan være flyging på steder hvor man utsetter andres person eller eiendom for forhøyet risiko, f.eks. ved å fly over folk eller biler.

Skadelidtes uaktsomhet – avkorting
Hvis det blir påvist at den skadelidte har vært (grovt) uaktsom, kan erstatningen bli skjønnsmessig avkortet, eksempelvis dersom skade på bil oppstår som følge av klanderverdig parkering i nærheten av modellflyplass.

Spørsmål om forsikring?

Her kan du spørre, og se andre svar vedr. modellflyforsikring på forumet

Melde skade

Skade skal meldes umiddelbart til fagsjef på e-post: jgw@nlf.no
Ved skade/ulykke med personskade gjelder seksjonens handlingsplan ved ulykker, og dennes varslingsrekkefølge skal følges.
Parallelt med melding av skade på e-post til fagsjef plikter piloten å registrere hendelse på dette skjema som benyttes i flytryggingsarbeidet:
http://nlf.no/skjema/rapportskjema-n-ruhell-uhell-og-ulykker-med-modellfly

Vår forsikringspartner
Modellflyseksjonen har avtale med W.R Berkley som er spesialister på luftfart, modellfly og UAV-assuranse.  Vårt lange kundeforhold sikrer oss gode vilkår og hurtig saksbehandling.

Forsikringsvilkår
Gjeldende vilkår for 2015 finnes vedlagt.

Skribent: Espen G. Bakke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *